Säveltäjät

Kimmo Hakola
Ville Matvejeff
Lotta Wennäkoski

Pianistit

Tuija Hakkila
Jari Hiekkapelto
Anna Kuvaja
Juho Lepistö
Ilkka Paananen
Ilmo Ranta

Kapellimestarit

Tuomas Hannikainen
Pietari Inkinen
Anssi Mattila

Laulajat

Matti Lehtinen
Riikka Rantanen
Tanja Kauppinen-Savijoki
Topi Lehtipuu
Pia Freund
Petteri Salomaa
Jaakko Kortekangas
Anu Hostikka
Juha Hostikka
Annami Hylkilä
Ilkka Hämäläinen
Minna Nyberg
Valter Maasalo

Mari Palo
Hedvig Paulig
Niall Chorell
Jouni Kokora
Teppo Lampela
Kaisa Ranta
Rolf Broman
Mia Huhta
Kasja Dahlbäck
Anneliina Koskinen
Malin Döragrip
Juha Karvonen

Laura Salovaara
Hanna Tuomela
Johanna Talasniemi
Heikki Kulo
Mikael Pennanen-Dahlbäck
Sampo Haapaniemi
Juha-Pekka Mitjonen
Piia Komsi
Jutta Seppinen
Juha Ahonen
Pia Rantasaari
Sofia Lindroos
Sanna Vuolteenaho

Muusikot

Tiina Aho-Erola
Petra Aminoff
Esa Fagerholm
Johann Fauster
Pauliina Fred
Anni Haapaniemi
Arvo Haasma
Sami Hannula
Mikael Helasvuo
Pekka Helasvu
Vappu Helasvuo
Riikka Hohti
Marika Holmqvist
Tommi Hyytinen
Jarmo Julkunen
Visa Jämsä
Markus Kaarto
Laura Kajander-Fiestas
Minna Kangas
Assi Karttunen
Kreeta-Maria Kentala
Anni Kettunen
Okko Kivikataja

Anneliina Koskinen
Niko Kumpuvaara
Johanna Laakso
Airamaria Lehtipuu
Juhani Listo
Anna-Maija Luolajan-Mikkola
Jouko Mansnerus
Anna-Maija Marttinen
Petri Tapio Mattson
Piia Maunula
Anna-Kaisa Meklin
Jasu Moisio
Mikk Murdvee
Heikki Nikula
Tuija-Maija Nurminen
Arja Ollila
Meelis Orgse
Jukka Rantamäki
Jukka Rautasalo
Tuula Riisalo
Antti Rislakki
Jaana Rönkkö

Markus Sarantola
Antje Scotti-Pollman
Lily-Marlene Puusep
Jussi Seppänen
Maija Sinisalo
Eija Sorjonen
Mika Suihkonen
Matti Sunell
Tuomo Suni
Jani Sunnarborg
Jouni Suuronen
Lotta Suvanto
Jussi Särkkä
Esa Tapani
Raivo Tarum
Martta Tolonen
Harri Topi
Minna Tuhkala
Maria Vahervuo
Antto Vanhala
Matti Vesola
Ville Väätäinen